CJCP
  中文版
  English Version
 
Abstract:

Objective To study the effect and safety of vacuum stretcher combined with feeding in cranial magnetic resonance imaging (MRI) examination for neonates. Methods A prospective study was performed for the neonates with hyperbilirubinemia, with a gestational age of > 34 weeks and stable vital...

Application of vacuum stretcher combined with feeding in cranial magnetic resonance imaging examination for neonates: a prospective randomized controlled study              Download Full Text PDF 1765KB
                                    2020 Vol.22 Issue.5 Archive
Roles of the public-facility-turned temporary hospital in prevention and control of coronavirus disease 2019 in Wuhan, China and clinical experience in the hospital
WEN Chuan1, TIAN Ji-Dong1, XIE Min1, XU Jun-Mei2
2020 Vol. 22 (5): 409-413 [Abstract] ( 70 )   [HTML] ( ) [ PDF 1145KB] ( 42 )
Asymptomatic SARS-CoV-2 infection in children: a clinical analysis of 20 cases
CHEN Jun, WANG Xian-Feng, ZHANG Pei-Fa
2020 Vol. 22 (5): 414-418 [Abstract] ( 141 )   [HTML] ( ) [ PDF 1648KB] ( 69 )
Clinical features of coronavirus disease 2019 in children aged <18 years in Jiangxi, China: an analysis of 23 cases
WU Hua-Ping1, LI Bing-Fei2, CHEN Xiao3, HU Hua-Zhu4, JIANG Shu-Ai5, CHENG Hao6, HU Xin-He7, TANG Jian-Xin8, ZHONG Fu-Chu9, ZENG Ling-Wen2, YU Wei3, YUAN Yan4, WU Xian-Fei10, LI Yu-Ping11, ZHENG Zong-Li12, PAN Tian-Bo13, WU Zhi-Xing14, YUAN Jin-Feng15, CHEN Qiang1
2020 Vol. 22 (5): 419-424 [Abstract] ( 87 )   [HTML] ( ) [ PDF 1463KB] ( 52 )
Coronavirus disease 2019 and hypertension in 2 children
ZHANG Hua-Yong, ZHANG Yong
2020 Vol. 22 (5): 425-428 [Abstract] ( 71 )   [HTML] ( ) [ PDF 1281KB] ( 30 )
Scope of telemedicine in neonatology
Abhishek Makkar1, R Michael Siatkowski2, Edgardo Szyld1, Abhrajit Ganguly1, Kris Sekar1
2020 Vol. 22 (5): 396-408 [Abstract] ( 44 )   [HTML] ( ) [ PDF 1226KB] ( 40 )
Clinical features, diagnosis, and treatment of Chinese children with Shwachman-Diamond syndrome
TAN Li-Qun1, FU Xiao-Yan1, XIE Xiao-Tian2
2020 Vol. 22 (5): 505-511 [Abstract] ( 42 )   [HTML] ( ) [ PDF 1841KB] ( 37 )
Expert consensus on on-site medical rescue and transfer of children in an earthquake
Pediatric Disaster Branch of Chinese Pediatric Society of Chinese Medical Association; Pediatric Branch of Chinese People's Liberation Army
2020 Vol. 22 (5): 391-395 [Abstract] ( 39 )   [HTML] ( ) [ PDF 1131KB] ( 21 )
Clinical features of severe type 7 adenovirus pneumonia: an analysis of 45 cases
ZHANG Xin-Ping, YANG Mei-Yu, ZHOU Xiong, CAO Jian-She, CAI Zi-Li, KANG Xia-Yan, XIE Bo, LIU Ying, HE Jie, XIAO Zheng-Hui
2020 Vol. 22 (5): 429-434 [Abstract] ( 66 )   [HTML] ( ) [ PDF 1290KB] ( 40 )
Application of vacuum stretcher combined with feeding in cranial magnetic resonance imaging examination for neonates: a prospective randomized controlled study
SHEN Xiao-Xia1, LIU Ting-Ting2, GAO Fu-Sheng1, WU Dan2, DU Li-Zhong1, MA Xiao-Lu1
2020 Vol. 22 (5): 435-440 [Abstract] ( 62 )   [HTML] ( ) [ PDF 1765KB] ( 47 )
      
CJCP
About Journal
Editors members
Contact Us

Translational Pediatrics

 

Copyright © 2004-2005 Chinese Journal Of Contemporary Pediatrics All rights reserved.
Addr: 87 Xiangya Road, Changsha, Hunan, 410008, PRC
Tel: 0731-84327402 Fax: 0731-84327922 E-mail: ddek7402@163.com