CJCP
  中文版
  English Version
 
CJCP  2017, Vol. 19 Issue (10): 1038-1043    DOI: 10.7499/j.issn.1008-8830.2017.10.002
CLINICAL RESEARCH Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search  | 
Prospective study of ketogenic diet in treatment of children with global developmental delay
ZHU Deng-Na, LI Ping, WANG Jun, YUAN Jun-Ying, ZHANG Guang-Yu, LIANG Jiang-Fang, WANG Ming-Mei, ZHAO Yun-Xia, AN Shuang, MA Na, MA Dan-Dan
Department of Children's Rehabilitation, Third Affiliated Hospital, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052, China