CJCP
  中文版
  English Version
 
CJCP  2019, Vol. 21 Issue (7): 663-669    DOI: 10.7499/j.issn.1008-8830.2019.07.009
CLINICAL RESEARCH Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search  | 
Correlation between gut microbiota and behavior symptoms in children with autism spectrum disorder
HAO Rui-Hao1, ZHENG Peng-Yuan1, LIU Si-Meng1, TANG You-Cai2, LI En-Yao2, SUN Zhen-Yu2, JIANG Miao-Miao2
Department of Gastroenterology, Fifth Affiliated Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou 450052, China