CJCP
  中文版
  English Version
 
CJCP  2017, Vol. 19 Issue (9): 994-998    DOI: 10.7499/j.issn.1008-8830.2017.09.012
CLINICAL RESEARCH Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search  | 
Association between depression during pregnancy and low birth weight in neonates:a Meta analysis
LIU Yi1, ZHUO Lin2, ZHU Bei1, HE Ming-Yu1, XU Yang3, WANG Tong-Tong1, HU Bin1, XU Ji-Cheng1
School of Public Health of Xuzhou Medical University, Xuzhou, Jiangsu 221004, China
Copyright © 2004-2005 Chinese Journal Of Contemporary Pediatrics All rights reserved.
Addr: 87 Xiangya Road, Changsha, Hunan, 410008, PRC
Tel: 0731-84327402 Fax: 0731-84327922 E-mail: cjcp1999@csu.edu.cn