CJCP
  中文版
  English Version
 
CJCP  2020, Vol. 22 Issue (5): 482-487    DOI: 10.7499/j.issn.1008-8830.2002012
CLINICAL RESEARCH Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search  | 
Clinical features and SLC6A8 gene mutations of cerebral creatine deficiency syndrome I: an analysis of two families
SUN Wei-Hua1, ZHUANG Dan-Yan2, WANG Yao1, XIAO Fei-Fan1, WU Meng-Yuan1, DONG Xin-Ran1, ZHANG Ping1, WANG Hui-Jun1, ZHOU Wen-Hao1,3, WU Bing-Bing1
Pediatric Research Institute, Children's Hospital, Fudan University, Shanghai 201102, China