CJCP
  中文版
  English Version
 
CJCP  2019, Vol. 21 Issue (3): 265-270    DOI: 10.7499/j.issn.1008-8830.2019.03.015
CLINICAL RESEARCH Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search  | 
Clinical effect of tacrolimus combined with glucocorticoid in the treatment of IgA nephropathy in children
ZHANG Jian-Jiang, WANG Qin, DOU Wen-Jie, JIA Li-Min, ZHANG Li, CHENG Yi-Bo, TAN Wen-Xiu, ZHAO Fan
Department of Pediatrics, First Affliated Hospital of Zhengzhou University, Clinical Center of Pediatric Nephrology of Henan Province, Zhengzhou 450052, China