CJCP
  中文版
  English Version
 
CJCP  2019, Vol. 21 Issue (6): 573-579    DOI: 10.7499/j.issn.1008-8830.2019.06.014
CLINICAL RESEARCH Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search  | 
Clinical value of serum neuroglobin in evaluating hypoglycemic brain injury in neonates
JIANG Feng-Yuan1, LIU Hui-Ping2, CHEN Li-Ting2, SONG Zhong-Rui2, XU Shang2, GUO Yu-Xiu2, ZHOU Lin3, WANG Yu-Kun3, SHU Gui-Hua2
Department of Pediatrics, Yizheng Hospital, Drum Tower Hospital Group of Nanjing, Yizheng, Jiangsu 211900, China
Copyright © 2004-2005 Chinese Journal Of Contemporary Pediatrics All rights reserved.
Addr: 87 Xiangya Road, Changsha, Hunan, 410008, PRC
Tel: 0731-84327402 Fax: 0731-84327922 E-mail: cjcp1999@csu.edu.cn