CJCP
  中文版
  English Version
 
CJCP  2019, Vol. 21 Issue (7): 670-675    DOI: 10.7499/j.issn.1008-8830.2019.07.010
CLINICAL RESEARCH Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search  | 
A genotyping study of 13 cases of early-onset Charcot-Marie-Tooth disease
XU Jia-Lu, ZHANG Yi, ZHAO Cong-Ying, JIANG Pei-Fang, YUAN Zhe-Feng, YU Yong-Lin, XIA Zhe-Zhi, GAO Feng
Department of Neurology, Children's Hospital of Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou 310052, China