CJCP
  中文版
  English Version
 
CJCP  2019, Vol. 21 Issue (9): 890-893    DOI: 10.7499/j.issn.1008-8830.2019.09.009
CLINICAL RESEARCH Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search  | 
Long-term clinical effect of the CCLG-ALL2008 regimen in treatment of childhood acute lymphoblastic leukemia with different molecular biological features
CHEN Xiao-Juan, ZOU Yao, LIU Xiao-Ming, YANG Wen-Yu, GUO Ye, RUAN Min, LIU Fang, CHEN Yu-Mei, ZHANG Li, WANG Shu-Chun, ZHU Xiao-Fan
Institute of Hematology, Blood Disease Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences, Peking Union Medical College, Tianjin 300020, China