CJCP
  中文版
  English Version
 
CJCP  2019, Vol. 21 Issue (12): 1198-1202    DOI: 10.7499/j.issn.1008-8830.2019.12.009
CLINICAL RESEARCH Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search  | 
Value of serum gamma-glutamyl transpeptidase combined with direct bilirubin in the diagnosis of biliary atresia in infants
FU Hai-Yan, ZHAO Rui-Qin, BAI Ge-Lan, YIN Chun-Lan, YIN Run-Kai, LI Hai-Hua, SHI Wei-Na, LIU Ya-Li, CHENG Li-Juan, JIA Xiao-Yun, LI Gui-Gui, ZHAO Shi-Guang
Department of Infectious and Digestive Diseases, Hebei Children's Hospital, Shijiazhuang 050031, China
Copyright © 2004-2005 Chinese Journal Of Contemporary Pediatrics All rights reserved.
Addr: 87 Xiangya Road, Changsha, Hunan, 410008, PRC
Tel: 0731-84327402 Fax: 0731-84327922 E-mail: cjcp1999@csu.edu.cn