CJCP
  中文版
  English Version
 
CJCP  2020, Vol. 22 Issue (1): 42-46    DOI: 10.7499/j.issn.1008-8830.2020.01.009
CLINICAL RESEARCH Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search  | 
Risk factors for cow's milk protein allergy in infants: a multicenter survey
ZHANG Ji-Yong1, ZHOU Shao-Ming2, WANG Shao-Hua3, SUI Feng-Xuan4, GAO Wu-Hong5, LIU Qing6, CAI Hua-Bo2, JIANG Hong-Ying1, LI Wei-Yan1, WANG Li-Ting1, LI Li6, ZHAO Wei6, YING Jing4, WU Qian-Zhen1, WENG Bi-Xia1, ZENG Yong-Mei1
Department of Pediatrics, Shenzhen Maternity and Child Healthcare Hospital, Shenzhen, Guangdong 518017, China
Copyright © 2004-2005 Chinese Journal Of Contemporary Pediatrics All rights reserved.
Addr: 87 Xiangya Road, Changsha, Hunan, 410008, PRC
Tel: 0731-84327402 Fax: 0731-84327922 E-mail: cjcp1999@csu.edu.cn