CJCP
  中文版
  English Version
 
CJCP  2020, Vol. 22 Issue (3): 226-230    DOI: 10.7499/j.issn.1008-8830.2020.03.009
A TOPIC OF CHILDHOOD NOVEL CORONAVIRUS INFECTION Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search  | 
Emergency plan for inter-hospital transfer of newborns with SARS-CoV-2 infection
CHEN Zheng, DU Li-Zhong, FU Jun-Fen, SHU Qiang, CHEN Zhi-Min, SHI Li-Ping, WANG Wei, CHEN Shuo-Hui, MA Xiao-Lu, YE Sheng, SUN Wei, CHEN Ming-Yan, ZHU Hai-Hong, HUANG Guo-Lan, LUO Fei-Xiang
National Clinical Research Center for Child Health/National Children's Regional Medical Center/Children's Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou 310052, China
Copyright © 2004-2005 Chinese Journal Of Contemporary Pediatrics All rights reserved.
Addr: 87 Xiangya Road, Changsha, Hunan, 410008, PRC
Tel: 0731-84327402 Fax: 0731-84327922 E-mail: cjcp1999@csu.edu.cn