CJCP
  中文版
  English Version
 
CJCP  2020, Vol. 22 Issue (3): 231-237    DOI: 10.7499/j.issn.1008-8830.2020.03.010
CLINICAL RESEARCH Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search  | 
Risk factors for minimally invasive surfactant administration failure in preterm infants with respiratory distress syndrome
LIU Hui-Qiang1, TONG Xiao-Mei1, HAN Tong-Yan1, ZHANG Hui1, GUO Ming2, ZHANG Xue-Feng2, LIU Xin-Jian3, ZHANG Xiang3, ZHANG Ming-Tao3, LIU Fang4, BAO Li-Sha4, ZHENG Jun5, TIAN Xiu-Ying5, GAO Qi5, ZHANG Wan-Xian5, DUAN Yang6, SUN Fu-Qiang6, GUO Wei7, LI Ling7, XIAO Min8, LIU Wei-Li8, JIANG Rui8
Department of Pediatrics, Peking University Third Hospital, Beijing 100191, China
Copyright © 2004-2005 Chinese Journal Of Contemporary Pediatrics All rights reserved.
Addr: 87 Xiangya Road, Changsha, Hunan, 410008, PRC
Tel: 0731-84327402 Fax: 0731-84327922 E-mail: cjcp1999@csu.edu.cn