CJCP
  中文版
  English Version
 
CJCP  2020, Vol. 22 Issue (5): 419-424    DOI: 10.7499/j.issn.1008-8830.2003202
A TOPIC OF CHILDHOOD NOVEL CORONAVIRUS INFECTION Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search  | 
Clinical features of coronavirus disease 2019 in children aged <18 years in Jiangxi, China: an analysis of 23 cases
WU Hua-Ping1, LI Bing-Fei2, CHEN Xiao3, HU Hua-Zhu4, JIANG Shu-Ai5, CHENG Hao6, HU Xin-He7, TANG Jian-Xin8, ZHONG Fu-Chu9, ZENG Ling-Wen2, YU Wei3, YUAN Yan4, WU Xian-Fei10, LI Yu-Ping11, ZHENG Zong-Li12, PAN Tian-Bo13, WU Zhi-Xing14, YUAN Jin-Feng15, CHEN Qiang1
Department of Pediatrics, Jiangxi Provincial Children's Hospital/Children's Hospital, Nanchang University, Nanchang 330006, China