CJCP
  中文版
  English Version
 
CJCP  2020, Vol. 22 Issue (5): 429-434    DOI: 10.7499/j.issn.1008-8830.1911174
CLINICAL RESEARCH Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search  | 
Clinical features of severe type 7 adenovirus pneumonia: an analysis of 45 cases
ZHANG Xin-Ping, YANG Mei-Yu, ZHOU Xiong, CAO Jian-She, CAI Zi-Li, KANG Xia-Yan, XIE Bo, LIU Ying, HE Jie, XIAO Zheng-Hui
Emergency Center, Hunan Children's Hospital, Changsha 410007, China