CJCP
  中文版
  English Version
 
CJCP  2020, Vol. 22 Issue (7): 755-761    DOI: 10.7499/j.issn.1008-8830.2003308
CLINICAL RESEARCH Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search  | 
Clinical features of catch-up growth after kidney transplantation in children
LIAO Xin1, LI Ying-Jie1, TAN Jin-Lan1, ZHANG Miao1, ZHONG Fa-Zhan1, WANG Chang-Xi2, QIU Jiang2, FU Qian2, LIU Long-Shan2, GAO Yan1
Department of Nephrology, Guangzhou Women and Children's Medical Center, Guangzhou 510120, China