CJCP     2017 19 (9):  994-998    ISSN: 1008-8830  CN: 43-1301/R

Association between depression during pregnancy and low birth weight in neonates:a Meta analysis
LIU Yi1, ZHUO Lin2, ZHU Bei1, HE Ming-Yu1, XU Yang3, WANG Tong-Tong1, HU Bin1, XU Ji-Cheng1
School of Public Health of Xuzhou Medical University, Xuzhou, Jiangsu 221004, China
Received: 2017-04-29  Revised: 2017-05-27  Online: null
Supporting info