CJCP     2018 20 (5):  378-382    ISSN: 1008-8830  CN: 43-1301/R

Clinical effect and mechanism of hemoperfusion in treatment of children with severe abdominal Henoch-Schönlein purpura
ZHU Ying, DONG Yang, XU Da-Liang, JIANG Jia-Yun, WU Lin, KE Rui-Juan, FANG Shao-Han, PENG Yin
Department of Nephrology, Anhui Provincial Children's Hospital, Hefei 230051, China
Received: 2018-01-29  Revised: 2018-03-19  Online: null
Supporting info