CJCP     2019 21 (7):  663-669    ISSN: 1008-8830  CN: 43-1301/R

Correlation between gut microbiota and behavior symptoms in children with autism spectrum disorder
HAO Rui-Hao1, ZHENG Peng-Yuan1, LIU Si-Meng1, TANG You-Cai2, LI En-Yao2, SUN Zhen-Yu2, JIANG Miao-Miao2
Department of Gastroenterology, Fifth Affiliated Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou 450052, China
Received: 2019-01-17  Revised: 2019-06-06  Online: null
Supporting info