CJCP     2020 22 (4):  323-327    ISSN: 1008-8830  CN: 43-1301/R

Association between interleukin-8 rs4073 polymorphisms and susceptibility to neonatal sepsis
ZHAO Xiao-Fen, ZHU Shuang-Yan, HU Hao, HE Can-Lin, ZHANG Yan, LI Yang-Fang, WU Yu-Qin
Department of Neonatology, Kunming Children's Hospital, Kunming 650228, China
Received: 2019-10-15  Revised: 2020-02-15  Online: null
Supporting info