CJCP     2020 22 (5):  482-487    ISSN: 1008-8830  CN: 43-1301/R

Clinical features and SLC6A8 gene mutations of cerebral creatine deficiency syndrome I: an analysis of two families
SUN Wei-Hua1, ZHUANG Dan-Yan2, WANG Yao1, XIAO Fei-Fan1, WU Meng-Yuan1, DONG Xin-Ran1, ZHANG Ping1, WANG Hui-Jun1, ZHOU Wen-Hao1,3, WU Bing-Bing1
Pediatric Research Institute, Children's Hospital, Fudan University, Shanghai 201102, China
Received: 2020-02-04  Revised: 2020-03-30  Online: null
Supporting info