CJCP     2020 22 (10):  1131-1134    ISSN: 1008-8830  CN: 43-1301/R

Autosomal dominant intellectual disability-40 caused by a de novo mutation of the CHAMP1 gene: a case report
WANG Ming-Mei, ZHU Deng-Na, LI San-Song, ZHANG Guang-Yu, YANG Lei, ZHAO Yun-Xia, LIU Han-You
Department of Child Rehabilitation, Third Affiliated Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou 450052, China
Received: 2020-04-21  Revised: 2020-08-17  Online: null
Supporting info