CJCP     2020 22 (10):  1109-1113    ISSN: 1008-8830  CN: 43-1301/R

Clinical application of blood purification in treatment of severe adenovirus pneumonia
YANG Mei-Yu, ZHANG Xin-Ping, CAO Jian-She, ZHOU Xiong, CAI Zi-Li, KANG Xia-Yan, XIE Bo, LIU Ying, HE Jie, XIAO Zheng-Hui
Emergency Center, Hunan Children's Hospital, Changsha 410007, China
Received: 2020-04-09  Revised: 2020-08-31  Online: null
Supporting info