CJCP
  中文版
  English Version
 
CJCP  2020, Vol. 22 Issue (10): 1109-1113    DOI: 10.7499/j.issn.1008-8830.2004067
CLINICAL RESEARCH Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search  | 
Clinical application of blood purification in treatment of severe adenovirus pneumonia
YANG Mei-Yu, ZHANG Xin-Ping, CAO Jian-She, ZHOU Xiong, CAI Zi-Li, KANG Xia-Yan, XIE Bo, LIU Ying, HE Jie, XIAO Zheng-Hui
Emergency Center, Hunan Children's Hospital, Changsha 410007, China