CJCP
  中文版
  English Version
 
CJCP  2020, Vol. 22 Issue (9): 964-969    DOI: 10.7499/j.issn.1008-8830.2004215
CLINICAL RESEARCH Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search  | 
Clinical effect of tacrolimus in the treatment of myasthenia gravis in children
LI Jiu-Wei, FANG Fang, REN Xiao-Tun, ZHANG Wei-Hua, YANG Xin-Ying, REN Chang-Hong, GONG Shuai, LYU Jun-Lan, WANG Xiao-Hui, WANG Xu, WU Hu-Sheng, DING Chang-Hong
Department of Neurology, Beijing Children's Hospital, Capital Medical University, National Center for Children's Health, Beijing 100045, China