CJCP
  中文版
  English Version
 
CJCP  2024, Vol. 26 Issue (5): 481-485    DOI: 10.7499/j.issn.1008-8830.2311035
CLINICAL RESEARCH Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search  | 
Clinical characteristics of children on prolonged mechanical ventilation due to different primary diseases
ZHU Jun-Zhen, LI Zheng, CUI Li-Dan, MEI Shi-Yue, LI Xiao-Lei, FANG Bing, QIAN Su-Yun, CHENG Yi-Bing
Department of Pediatric Intensive Care Unit, Children's Hospital Affiliated to Zhengzhou University, Zhengzhou 450018, China