CJCP
  中文版
  English Version
 
CJCP  2024, Vol. 26 Issue (5): 512-517    DOI: 10.7499/j.issn.1008-8830.2310050
RARE DISEASE RESEARCH Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search  | 
Treatment of ornithine transcarbamylase deficiency in a child with glyceryl phenylbutyrate
YANG Fan, WANG Li-Rui, LI Xin, HU Jia-Yue, YING Ling-Wen, FENG Bi-Yun, LI Yun-Yun, LIN Ka-Na, SHE Jia-Xiao, LI Hao, CHANG Guo-Ying, WANG Xiu-Min
Clinical Research Ward, Shanghai Children's Medical Center, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 200127, China