CJCP
  中文版
  English Version
 
CJCP
CLINICAL EXPERIENCE Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search  | 
Association between early-life factors and pubertal timing in girls
ZENG Ding, LIANG Jian-Ping, ZHENG Yi-Jin, DENG Na-Li, YANG Lun, LU Shuang, YANG Yi, LIU Li
School of Public Health, Guangdong Pharmaceutical University, Guangzhou 510310, China
Copyright © 2004-2005 Chinese Journal Of Contemporary Pediatrics All rights reserved.
Addr: 87 Xiangya Road, Changsha, Hunan, 410008, PRC
Tel: 0731-84327402 Fax: 0731-84327922 E-mail: cjcp1999@csu.edu.cn